Wybieramy - terminy i zasady

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 16 listopada 2014 roku.

Będziemy wybierać włodarza gminy (wójta/burmistrza), radnych gminnych, radnych powiatowych i radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Głosować będzie można w godz. 7.00-21.00


Kto może brać udział w głosowaniu ?


Prawo udziału w głosowaniu w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborach wójta/burmistrza przysługuje wszystkim obywatelom polskim, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat oraz stale zamieszkują na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, co jest potwierdzone wpisem do stałego rejestru wyborców.

Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi mają prawo udziału w głosowaniu pod warunkiem, że stale zamieszkują na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego i są wpisani do stałego rejestru wyborców prowadzonego przez gminę.

Jak będziemy wybierać?


Wybory wójta / burmistrza

Zwycięży ten kandydat, który otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeśli żaden z kandydatów nie przekroczy wymaganego progu, dwa tygodnie później odbywa się kolejne głosowanie, w którym bierze udział dwóch kandydatów z najlepszym wynikiem.

Wybory rad gmin
Po raz pierwszy we wszystkich gminach powiatu kościańskiego wybierzemy radnych w okręgach jednomandatowych. Każda gmina jest podzielona dokładnie na tyle okręgów wyborczych, ilu jest radnych. W każdym z nich komitety wyborcze zgłoszą po jednym kandydacie. Wyborcy zagłosują też tylko na jednego kandydata. Mandat uzyska kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów. Nie musi to być więcej niż połowa wszystkich głosów. Wystarczy najwyższa liczba głosów spośród wszystkich kandydatów, nie obowiązuje również próg wyborczy.

Wybory rady powiatu i sejmiku województwa

Wybory do Rady Powiatu Kościańskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odbędą się w systemie proporcjonalnym. Oznacza to, że mandaty będą dzielone pomiędzy listy kandydatów proporcjonalnie do liczby ważnych głosów oddanych na listy (metoda d'Hondta).

Pamiętaj!

Żeby Twój głos był ważny, musisz postawić w kratce obok nazwiska znak „X”. Jeśli się pomylisz, nie dostaniesz nowej karty do głosowania.

 

Kolory kart do głosowania

Karta różowa - ta karta będzie zawierać nazwiska kandydatów na wójta lub burmistrza ułożone w kolejności alfabetycznej. Możemy postawić znak „x” w kratce przy tylko jednym nazwisku. W przeciwnym wypadku głos będzie nieważny.

Karta biała - znajdą się na niej nazwiska kandydatów do rad gmin i do rad miejskich. Po raz pierwszy we wszystkich gminach powiatu kościańskiego wybierzemy radnych w okręgach jednomandatowych. Mandat uzyska kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów. Możemy postawić znak „x” w kratce przy tylko jednym nazwisku. W przeciwnym wypadku głos będzie nieważny.

Karta żółta - na żółtej karcie do głosowania będą umieszczone listy kandydatów do rady powiatu. Nazwiska będą pogrupowane według list komitetów wyborczych. Również w przypadku tego głosowania można oddać głos tylko na jednego kandydata.

Karta niebieska -  zawierać będzie nazwiska kandydatów do sejmiku wojewódzkiego. Tutaj nazwiska kandydatów nie będą ułożone alfabetycznie, ale pogrupowane według list komitetów wyborczych. Głosować można tylko na jednego kandydata.